Zásady ochrany osobních údajů služby Musart

I. Úvodní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MUSARTCZ s.r.o., se sídlem Dobrovského 1279/13, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 14433851, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 128306/KSBR Krajský soud v Brně 2. (dále jen „správce“).

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal prostřednictvím svých webových stránek při plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.
 2. Správce zpracovává
  1. identifikační údaje (např. jméno a příjmení)
  2. kontaktní údaje (např. e-mail)
  3. údaje o Vašem účtu (např. nastavení uživatelského účtu nebo historie nákupů)
  4. údaje o Vašem chování na webu (např. informace o obsahu, který vás zajímá)
  5. údaje o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme (např. časy otevření zpráv)
  6. odvozené údaje (např. informace odvozené z údajů o Vašem účtu, údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení e-mailů, které Vám zasíláme)
  7. údaje související s Vaší komunikací s námi (např. obsah vzájemné komunikace)
  Správce také zpracovává osobní údaje získané prostřednictvím cookies a dalších podobných technologií.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1. plnění právních povinností správce
  2. uzavření a plnění smlouvy
  3. oprávněný zájem správce
  4. odvolatelný, informovaný, jednoznačný a svobodný souhlas
  Účelem zpracování osobních údajů je/jsou
  1. vedení uživatelského účtu a poskytování služeb MUSART, tj. aby správce mohl plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy s Vámi
  2. zlepšování kvality poskytovaných služeb, tj. aby správce mohl provádět analýzy údajů o chování návštěvníků webové stránky, zjišťovat preference návštěvníků, testovat nové funkcionality
  3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, tj. aby Vám správce mohl zasílat informace například o novinkách na platformě MUSART nebo o nabídkách služeb
  4. ochrana právních nároků správce, tj. aby správce mohl hájit své nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení
  5. plnění zákonných povinností správce, zejména v oblasti daňové a účetní, tj. aby správce splnil své závazky vyplývající z příslušných právních předpisů

IV. Emailová obchodní sdělení

 • Můžete být adresátem informací, nabídek a aktualit souvisejících s prodávajícím nebo jeho produkty zasílaných jménem správce na Vaši e-mailovou adresu. Tato e-mailová obchodní sdělení nejsou nevyžádanými obchodními sděleními. Správce je zasílá z důvodu svého oprávněného zájmu.
 • Emailová obchodní sdělení, která nesouvisejí s nabízenými produkty (novinky) zasílá správce uživatelům na základě souhlasu. Na základě souhlasu zasílá správce e-mailová obchodní sdělení potenciálním uživatelům.
 • Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte více uživatelských účtů s odlišnými e- mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť.

V. Doba uchování údajů

 • Správce uchovává
  1. údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a údaje zpracovávané pro analýzu údajů o chování návštěvníků webové stránky po dobu účinnosti smlouvy
  2. údaje zpracovávané na základě souhlasu po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu
  3. údaje zpracovávané pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení účinnosti smlouvy
  4. údaje zpracovávané pro plnění příslušných zákonných povinností po dobu trvání příslušné povinnosti
 • Pokud je zahájeno před uplynutím jakékoli z výše uvedených lhůt soudní, trestněprávní, správní či jiné obdobné řízení, zpracovává správce osobní údaje po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich skončení.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

VI. Příjemci osobních údajů

 • Příjemci osobních údajů jsou následující osoby
  1. Osoby podílející se na dodání produktu a realizaci plateb
  2. Osoby zajišťující marketingové služby
  3. Poskytovatelé technické infrastruktury
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • V případě, že by Správce převáděl obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu (včetně postoupení smluv), pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Pro tyto účely mohou být informace (včetně osobních údajů) týkající se činnosti správce sdíleny s ostatními stranami tak, aby bylo možné zhodnotit a uzavřít daný obchod.

VII. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním dle čl. 7 GDPR
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 • Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:
  1. Email: info@musart.cz
  2. Doručovací adresa: Dobrovského 1279/13, Královo Pole, 612 00 Brno

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

 • Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady.
 • Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.5.2023.